איסור מנהלי על שימוש ברכב / השבתת רכב מנהלית

(המקור לסמכות הינו סעיף 57 א לפקודת התעבורה).

הסמכות הקיימת בחוק לאסור שימוש על רכב או המושג המקובל והמוכר בשם השבתת רכב, נתון לבית המשפט ולקצין משטרה.

 

אישור שימוש ברכב

איסור שימוש שיפוטי – בית המשפט מוסמך להטיל בנוסף לכל עונש שייתן גם את העונש של איסור שימוש ברכב לתקופה של עד 120 ימים.

איסור שימוש מנהלי – סעיף 57א(א)(1) לפקודה נותן סמכות לשוטר למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב ל 30 ימים, בתנאי שמצא השוטר לאחר שקילת הרכב מסחרי, כי הוביל אדם ברכב מטען במשקל העולה על המשקל הכולל המותר בעבירה שאינה עבירת קנס.

סעיף 57 (א) (2) לפקודה נותן סמכות לשוטר שהיה לו יסוד להניח כי נהג ביצע עבירה לנגד עיניו שהיא עבירה השייכת לעבירות בחלק א לתוספת השביעית, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להתלוות אליו אל קצין משטרה, או ליטול ממנו את רישיון הרכב.

שימוע של הקצין החוק נותן סמכות לקצין משטרה שהיה לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד נהג, הקצין רשאי למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 יום וליטול את רישיון הרכב.

(המקור לסמכות הינו סעיף 57 א לפקודת התעבורה).

הסמכות הקיימת בחוק לאסור שימוש על רכב או המושג המקובל והמוכר בשם השבתת רכב, נתון לבית המשפט ולקצין משטרה.

העבירות שבגינן ניתן להטיל איסור שימוש מנהלי לרכב  ע"י קצין המשטרה
ל 30 ימים
(זאת בנוסף לעבירה בניגוד לתקנה 85 (א) (5) מטען עודף המקנה סמכות להשבתה ע"י שוטר) הינן כמפורט בחלק א בתוספת השביעית:

 • בניגוד לתקנה 84 (ב) – הסעת נוסעים היא בשכר ומספר הנוסעים הוא מעל המותר קבוע ברישיון הרכב.
 • בניגוד לתקנה 84 א – הסעת נוסעים בשכר, שלא על פי הוראות החוק.
 • בניגוד לתקנה 502 – הסעת נוסעים במונית מעל המספר הקבוע ברישיון הרכב.
 • בניגוד לתקנה 168 – שעות נהיגה.
 • בניגוד לתקנה 308(ד) – שימוש ברכב שנמסרה עליו הודעת אי שימוש.
 • בניגוד לסעיף 10 לפקודה – נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף או לא תקף לסוג הרכב.
 • בניגוד לסעיף 36ב(ג) לפקודה – התרה לנהיגה בלא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב, כאשר המתיר יודע שהנהג בלתי מורשה לנהוג.
 • בניגוד לסעיף 67 לפקודה – נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה, או בניגוד לתנאים שנוספו ברישיון, או נהיגה בזמן פסילת רישיון רכב או בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש שנתנה על הרכב או שהרשה לאחר לנהוג ברכב שנאסר בשימוש.
 • בניגוד לסעיף 12א1 לפקודה – נהיגה ללא מלווה.
 • בניגוד לסעיף 12א2 לפקודת התעבורה – הסעת נוסעים מעל המותר ללא מלווה.
 • בניגוד לסעיף 62 (3) לפקודה – נהיגה בשכרות כולל ממונה על הרכב.
 • בניגוד לסעיף 64 א לפקודה – הפקרה אחרי פגיעה.
 • בניגוד לתקנה 26 (2) לתקנות – נהיגה ברכב תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
 • בניגוד לתקנה 47(ד) ו-(ה)(ז) לתקנות – עקיפה בדרך לא פנויה תוך כדי חציית קו הפרדה רצוף.
 • בניגוד לסעיף 65(א)(2) או (3) לפקודה או לפי תקנה 56(א)(1) או (4) לתקנות – אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל בהתקרב הרכבת או כשהרכבת נראית או נשמעת או משמיעה אות אזהרה. אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כאשר המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או פתיחתה.
 • בניגוד לתקנה 27 (א) – לא ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.

איסור מנהלי בעבירה חוזרת לרכב – מדובר באיסור מנהלי ברכב כאשר לרכב הנ"ל במהלך 3 שנים האחרונות נמסרה הודעת אסור שימוש או צו אסור שימוש ע"י בית משפט ואז למעשה קיימת סמכות למשטרה לאסור שימוש על הרכב הנ"ל לתקופה של 60 ימים, ובלבד שלא בוצעה העברת בעלות לרכב ממועד איסור השימוש המנהלי או השיפוטי הקודם.

חובה לקיים שימוע בטרם תינתן החלטה של הקצין לאסור שימוש ברכב – מדובר בהליך מנהלי והקצין חייב לתת הזדמנות לנהג להשמיע את טענותיו, כאשר אין מדובר "בסתם לשמוע", אלא הקצין צריך לרשום את טענות הנהג בקצרה ולקבל החלטה תוך שיקול דעת בהתבסס על טענות הנהג וכן החומר שבפניו. הקצין לפי כללי המשפט המנהלי חייב לנמק בכתב את החלטתו.

מקום השימוע – יכול להיעשות במקום בו מייחסים לנהג את העבירה, או במתקן משטרתי. ככל והנהג אינו בעל הרכב ובעל הרכב מבקש להשמיע את טענותיו הקצין צריך לאפשר לו להשמיע טענתיו.

הופעת עורך הדין בשימוע – נהג / בעל רכב יכול לבקש שעורך דינו יהיה נכח איתו בשימוע, אך מועד השימוע יהיה בהתאם למועד שקבע קצין המשטרה.

בקשה לביטול הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב – סעיף 57ב לפקודה קובע, כי בעל הרכב שלגביו ניתנה הודעת איסור השימוש וכן הנהג שקיבל את ההודעה, רשאים לבקש מבית המשפט לבטל את הודעת איסור השימוש.

מתי בית המשפט יבטל הודעת איסור שימוש ברכב – במקרים הבאים בית משפט יבטל את ההודעת איסור שימוש:

 • הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
 • מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.
 

החשיבות לפנות לייעוץ וייצוג לעורך דין דוד כתר  – עורך דין המתמחה בתחום דיני תעבורה ובעל ניסיון המכיר את הוראות החוק ונהלי המשטרה ועבודת המשטרה, היה קצין משטרה באגף התנועה, תובע תעבורה וסגן ראש יחידת תביעות תעבורה, יוכל לבחון באם ישנה עמידה של התנאים הקבועים בחוק כולל הגשת בקשה לבית המשפט להפעיל את סמכותו של בית המשפט לפי סעיף 57ב(ג) המאפשר לבית המשפט לבטל את הודעת איסור השימוש או לקצרה, אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת, מבלי שהוגדר מה הן נסיבות כאלו. לכן הניסיון וההכרה של התחום הינה מאוד משמעותית להטיב עם בעל הרכב או הנהג המבקש לבטל את הודעת איסור השימוש.